Főoldal

Településünk

Közigazgatás

Román Kisebbségi Önkormányzat

Intézmények

Hasznos információk

Hírek

  MEGHÍVÓ

  Medgyesbodzás Község Önkormányzat a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. 4§.(1) bekezdése, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.18) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a településkép védelmének céljából helyi településképi rendelet megalkotását tervezi.

  A 314/2012.(XI.18.) korm. rendelet alapján a településképi rendelet készítése során társadalmi bevonás keretében a szabályzat szerinti partnereket tájékoztatni kell az eljárás megindításáról.

  A lakossági fórum időpontja:

    2018. december 17. (hétfő) 11.00 óra

  A lakossági fórum helyszíne:

    Polgármesteri Hivatal, 5663, Medgyesbodzás, Széchenyi utca 38.

     

  Az észrevételek, javaslatok közlésére a fórumon, illetve 2018. december 26-ig van mód :

   • személyesen a Polgármesteri Hivatalban:

   5663, Medgyesbodzás, Széchenyi utca. 38.

   • postai úton Medgyesbodzás Község Polgármesterének címezve:

   5663, Medgyesbodzás, Széchenyi utca . 38.

   • elektronikus úton a polgarmester@medgyesbodzas.hu e-mail címre, e-mail üzenet formájában.

   

  Medgyesbodzás, 2018. december7.

  Tisztelettel: Varga Gábor polgármester


  MEGHÍVÓ

  Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

  KÖZMEGHALLGATÁST TART

  A gábortelepi településrészen, a nyugdíjas klub épületében

  2018. december 19-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel

  melyre ezúton minden érdeklődő lakosunkat szeretettel várunk.


  MEGHÍVÓ

  Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

  KÖZMEGHALLGATÁST TART

  Medgyesbodzáson, a volt pártház (nyugdíjas klub) nagytermében

  2018. december 20-én 17 órai kezdettel,

  melyre ezúton minden érdeklődő lakosunkat szeretettel várunk.


  Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról

  Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében Medgyesbodzás Község Önkormányzata csatlakozik a 2019. évi (2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félév) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz

  A pályázat benyújtásának módja és határideje:

  A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amelynek elérése:

  https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

  A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

  A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

  A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

  A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:

   2018. november 6.

  A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani, szintén 2018. november 6. napjáig.

  Medgyesbodzás, 2018. 10. 09.

        Medgyesbodzás Község Önkormányzata

  A pályázat letölthető: Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról


  Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal- Nagykamarás

  a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)

  bekezdése alapján pályázatot hirdet

  Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal- Nagykamarás

  Pénzügyi ügyintéző

  munkakör betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:

   határozatlan idejü közszolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:

   Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

   Békés megye, 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi utca 38.

  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (Ill. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1 melléklet 11/2 .

  Ellátandó feladatok:

  utalások, munkaügyi iratok kezelése, közfoglalkoztatás stb.

  A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

  számviteli, pénzügyi, munkaügyi feladatok, a közfoglalkoztatással kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

   • Magyar állampolgárság,

   • Cselekvőképesség,

   • Büntetlen elöélet,

   • Középiskola/gimnázium, pénzügyi-számiteli szakképesítés vagy 2 éven belüli megszerzésének vállalása,

   • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

   • KIRA vagy ASP gazdálkodási rendszer ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

   • a 45/2012. (111.20.) korm. rendelet 1. melléklet szerinti fényképes önéletrajz

   • a végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

   • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről

   • nyilatkozat a személyes adatainak a pályázat elbírálásával összefüggésben való kezeléséről

   • vállalja a közigazgatási alapvizsga 2 éven belüli megszerzését

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 30.

  A teljes pályázat itt olvasható: Pénzügyi ügyintéző pályázat


  Nagykamarási Közös önkormányzati Hivatal

  a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)

  bekezdése alapján pályázatot hirdet

  Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

  könyvelő

  munkakör betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:

   határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:

   Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

   Békés megye, 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi utca 38.

  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 2912012. (Ill. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

   1 melléklet 11.2 pont

  Ellátandó feladatok:

   könyvelés, államháztartási törvény szerinti beszámolók, jelentések, költségvetés, zárszámadás készítés, házipénztárral kapcsolatos feladatok

  A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

   főkönyvi és analitikus könyvelés

  A teljes pályázat itt olvasható: Könyvelői álláspályázat


  Nagykamarás Gondozási Központ

  a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény

  20/A. § alapján pályázatot hirdet

  Nagykamarás Gondozási Központ

  családgondozó

  munkakör betöltésére.

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

   határozatlan idejü közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:

   Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

   Békés megye, 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi utca 45.

   Békés megye, 5745 Dombiratos, Széchenyi utca 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

   a családgondozói feladatok ellátása mindkét településen

  Illetmény és juttatások:

   Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  A teljes pályázat itt olvasható: Családgondozói álláspályázat


  FELHÍVÁS PARLAGFŰMENTESÍTÉSRE

  A Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője felhívja a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. tv. 17. .(4) bekezdése alapján:

   „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

  A parlagfű elleni védekezést az ingatlantulajdonosoknak minden év június 30-ig végre kell hajtsa,azt követően pedig a parlagfű virágzását, az allergén pollen levegőbe kerülését folyamatosan megakadályozni.

  A teljes felhívás itt olvasható:


  FELHÍVÁS

  AZ ALLERGIÁT OKOZÓ GYOMNÖVÉNYEK ELTERJEDÉSÉNEK VISSZASZORÍTÁSÁRÓL ÉS A MAGÁNTERÜLETEK KARBANTARTÁSÁRÓL

  Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2017. (VII.28.) számú önkormányzati rendeletében rendelkezik a település területén lévő ingatlanok parlagfű és más allergén gyomnövények irtásáról, magánterületek karbantartásáról:

  A teljes felhívás itt olvasható:


  Áldozattá vált?

  Hívja a területileg illetékes járási hivatalok ügyfélszolgálatát.

  Részletes tudnivalók Tudnivalók áldozattá válás esetén

   

  Időközi polgármester-választás

  Az összes információ itt olvasható

HIRDETMÉNY

  Medgyesbodzás Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban

  "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS  

  Medgyesbodzás Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

  "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS  

 

HIRDETMÉNY

  Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Medgyesbodzás Község Önkormányzata csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget.

  A hírdetmény teljes szövege, itt olvasható

  "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS  

  "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS  

  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi szabályzata  


Medgyesbodzás 2015. szeptember 19.

  Képek megnézhetők itt!


PÁLYÁZATI KIÍRÁS civil szervezetek2015. évi támogatására.....tovább »»


HIRDETMÉNY az óvodai beíratásról, itt olvasható


KÖZLEMÉNY a medgyesbodzási Helyi Választási Bizottság 1/2005 (III.03.) HVB határozata, Dr. Gogucz Erzsébet Mónika képviselő lemondásával megüresedett mandátum kiadása tárgyában részletesen, itt olvasható.


VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ.....tovább »»

A Medgyesbodzás Helyi Választási Bizottság határozatai megtekinthetők itt!


 

FALUNAP és SZENT ISTVÁN NAPI BÚCSÚ Medgyesbodzáson

2014. augusztus 20.-n, szerdán....tovább »»


Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzésére.......tovább »»


 

Kényelmesen is intézhetők a családtámogatási ügyek.....tovább »»

 


 

Az Alsó Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Vízügyi Felőgyelőség 24807-4-7/2009. sz. határozatával működő vízbázis kapcsán hidrogeológiai "B" védőterület kijelölésével kapcsolatos hirdetmény és az ahhoz tartozó melléklet ....tovább »»

 


 

Falunap és Szent István napi búcsú Medgyesbodzáson 2013 augusztus 20.-án, kedden. Programok: tovább »»

 


 

Falunap Gábortelepen 2013 június 8-án, szombaton

Programok: tovább »»

 


 

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG

ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ HIRDETMÉNYE

 

Hírdetmény: A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ HIRDETMÉNYE     Igénylőlap:Igénylő lap

 


Beiratás a Medgyesbodzás Széchenyi u. 41. sz alatti óvodába.  tovább »»


Önkormányzati ingatlan, (konyha) bérbeadása.  tovább »»


A Békés Megyei Kormányhivatal rendkívül kedvezményes felnőttképzési programjáról olvashat itt. tovább »»


 

Falunap Medgyesbodzáson 2012 augusztus 20.-án hétfőn.

Programok: tovább »»

 


„Komplex egészségmegőrző program Battonyán és a mezőkovácsházi kistérség többi településén“ Általános tályékoztató a szórólap alapján. ....tovább »»


Medgyesbodzáson 2011. május 28-án tett esküt az első kedvezményesen honosított állampolgár. tovább »»


A szokásos formától eltérően kezdődött a Képviselő-testület 2011. május 24-i ülése. A Képviselő-testület tagjai Bugyi Gergely nyugalmazott iskolaigazgatót – pedagógust köszöntötték abból az alkalomból, hogy diplomáját 50 évvel ezelőtt vette kézhez Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán..... tovább »»

 


 

Választással kapcsolatos hírek ... tovább »»

 


Tájékoztatás szociális ellátásról

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény 8.§ (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok kötelező feladata a szociális alapellátás biztosítása.  tovább »»

 


A Kalocsai Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával 2010-ben a Mutasd Magad Békés Megye elnevezésű rendezvénysorozat záróeseményeként 2010. május 15-én, megrendezték a Dél-Békési Százszorszép gálaműsort, ....tovább »»

 


F e l h í v á s !

A Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felhívja a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, őstermelők figyelmét, hogy a 2009. évi nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás határideje 2010. 04. 30-án lejárt.

Amennyiben az adatszolgáltatás ezen időpontig nem történt meg, - a biztosítottak érdekében – haladéktalanul pótolják kötelezettségüket.
 
A régió ügyfélszolgálatai továbbra is szívesen állnak rendelkezésükre.


Bővebb információ az ONYF honlapján található: www.onyf.hu

 

 

 

A honlappal kapcsolatos észrevételeit E-mail-ban jelezze! admin@medgyesbodzas.hu

A honlapról letölthető dokumentumok megte-kintéséhez Adobe Reader programot javasoljuk, melyet innen tölthet le: