Medgyesbodzás fejléc

Településünk

Közigazgatás

Pályázati információk

Intézmények

Hasznos információk

Főoldal

             www medgyesbodzas.hu

  MEGHÍVÓ

  Medgyesbodzás Község Önkormányzat a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. 4§.(1) bekezdése, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.18) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a településkép védelmének céljából helyi településképi rendelet megalkotását tervezi.

  A 314/2012.(XI.18.) korm. rendelet alapján a településképi rendelet készítése során társadalmi bevonás keretében a szabályzat szerinti partnereket tájékoztatni kell az eljárás megindításáról.

  A lakossági fórum időpontja:

    2018. december 17. (hétfő) 11.00 óra

  A lakossági fórum helyszíne:

    Polgármesteri Hivatal, 5663, Medgyesbodzás, Széchenyi utca 38.

     

  Az észrevételek, javaslatok közlésére a fórumon, illetve 2018. december 26-ig van mód :

   • személyesen a Polgármesteri Hivatalban:

   5663, Medgyesbodzás, Széchenyi utca. 38.

   • postai úton Medgyesbodzás Község Polgármesterének címezve:

   5663, Medgyesbodzás, Széchenyi utca . 38.

   • elektronikus úton a polgarmester@medgyesbodzas.hu e-mail címre, e-mail üzenet formájában.

   

  Medgyesbodzás, 2018. december7.

  Tisztelettel: Varga Gábor polgármester


MEGHÍVÓ

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

KÖZMEGHALLGATÁST TART

A gábortelepi településrészen, a nyugdíjas klub épületében

2018. december 19-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel

melyre ezúton minden érdeklődő lakosunkat szeretettel várunk.


MEGHÍVÓ

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

KÖZMEGHALLGATÁST TART

Medgyesbodzáson, a volt pártház (nyugdíjas klub) nagytermében

2018. december 20-én 17 órai kezdettel,

melyre ezúton minden érdeklődő lakosunkat szeretettel várunk.


MEGHÍVÓ

Medgyesbodzás Község Önkormányzat a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. 4§.(1) bekezdése, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.18) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a településkép védelmének céljából helyi településképi rendelet megalkotását tervezi.

A 314/2012.(XI.18.) korm. rendelet alapján a településképi rendelet készítése során társadalmi bevonás keretében a szabályzat szerinti partnereket tájékoztatni kell az eljárás megindításáról.

A lakossági fórum időpontja:

   2018. október 17. (szerda) 9.00 óra

A lakossági fórum helyszíne:

   Polgármesteri Hivatal, 5663, Medgyesbodzás, Széchenyi utca 38.

Az észrevételek, javaslatok közlésére a fórumon, illetve 2018. október 26-ig van mód :

  • személyesen a Polgármesteri Hivatalban:

  5663, Medgyesbodzás, Széchenyi utca. 38.

  • postai úton Medgyesbodzás Község Polgármesterének címezve:

  5663, Medgyesbodzás, Széchenyi utca . 38.

  • elektronikus úton a polgarmester@medgyesbodzas.hu e-mail címre, e-mail üzenet formájában.

 

Medgyesbodzás, 2018. október 8.

Tisztelettel: Varga Gábor polgármester


Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében Medgyesbodzás Község Önkormányzata csatlakozik a 2019. évi (2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félév) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amelynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:

  2018. november 6.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani, szintén 2018. november 6. napjáig.

Medgyesbodzás, 2018. 10. 09.

       Medgyesbodzás Község Önkormányzata

A pályázat letölthető: Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról


Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal- Nagykamarás

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)

bekezdése alapján pályázatot hirdet

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal- Nagykamarás

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

  határozatlan idejü közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

  Békés megye, 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi utca 38.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (Ill. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1 melléklet 11/2 .

Ellátandó feladatok:

utalások, munkaügyi iratok kezelése, közfoglalkoztatás stb.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

számviteli, pénzügyi, munkaügyi feladatok, a közfoglalkoztatással kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,

  • Cselekvőképesség,

  • Büntetlen elöélet,

  • Középiskola/gimnázium, pénzügyi-számiteli szakképesítés vagy 2 éven belüli megszerzésének vállalása,

  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • KIRA vagy ASP gazdálkodási rendszer ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a 45/2012. (111.20.) korm. rendelet 1. melléklet szerinti fényképes önéletrajz

  • a végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről

  • nyilatkozat a személyes adatainak a pályázat elbírálásával összefüggésben való kezeléséről

  • vállalja a közigazgatási alapvizsga 2 éven belüli megszerzését

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 30.

A teljes pályázat itt olvasható: Pénzügyi ügyintéző pályázat


Nagykamarási Közös önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)

bekezdése alapján pályázatot hirdet

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

  Békés megye, 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi utca 38.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 2912012. (Ill. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1 melléklet 11.2 pont

Ellátandó feladatok:

  könyvelés, államháztartási törvény szerinti beszámolók, jelentések, költségvetés, zárszámadás készítés, házipénztárral kapcsolatos feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

  főkönyvi és analitikus könyvelés

A teljes pályázat itt olvasható: Könyvelői álláspályázat


Nagykamarás Gondozási Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény

20/A. § alapján pályázatot hirdet

Nagykamarás Gondozási Központ

családgondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  határozatlan idejü közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

  Békés megye, 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi utca 45.

  Békés megye, 5745 Dombiratos, Széchenyi utca 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  a családgondozói feladatok ellátása mindkét településen

Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A teljes pályázat itt olvasható: Családgondozói álláspályázat


Áldozattá vált?

Hívja a területileg illetékes járási hivatalok ügyfélszolgálatát.

Részletes tudnivalók Tudnivalók áldozattá válás esetén


Medgyesbodzás Község és Gábortelep

Településképi arculati kézikönyv:  


FELHÍVÁS PARLAGFŰMENTESÍTÉSRE

A Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője felhívja a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. tv. 17. .(4) bekezdése alapján:

  „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

A parlagfű elleni védekezést az ingatlantulajdonosoknak minden év június 30-ig végre kell hajtsa,azt követően pedig a parlagfű virágzását, az allergén pollen levegőbe kerülését folyamatosan megakadályozni.

A teljes felhívás itt olvasható:


FELHÍVÁS

AZ ALLERGIÁT OKOZÓ GYOMNÖVÉNYEK ELTERJEDÉSÉNEK VISSZASZORÍTÁSÁRÓL ÉS A MAGÁNTERÜLETEK KARBANTARTÁSÁRÓL

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2017. (VII.28.) számú önkormányzati rendeletében rendelkezik a település területén lévő ingatlanok parlagfű és más allergén gyomnövények irtásáról, magánterületek karbantartásáról:

A teljes felhívás itt olvasható:


Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2015. (XI.25) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32. cikk (1) h) pontjában , Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§

Az e rendeletben alkalmazott fogalmakon a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben használt fogalmakat kell érteni.

2. §

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete illetékességi területén helyi iparűzési adó és idegenforgalmi adó helyi adónemeket vezet be.

3. §

Helyi iparűzési adó

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft

4.§

Idegenforgalmi adó

(1) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200 Ft.

5. §

(1) E rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a vállalkozók kommunális és iparűzési adójáról szóló 6/2001.(V.29.) önkormányzati rendelet, ennek módosításáról szóló 11/2002(XII.28.) önkormányzati rendelet, 18/2003.(XI.26) önkormányzati rendelet, 18/2008.(XII.10) önkormányzati rendelet, 16 /2009.(XII.23) 15/2010(XII.15) valamint az idegenforgalmi adóról szóló 12/2013( XI.29.) önkormányzati rendelete.

Medgyesbodzás, 2015. november 24.

Aláírta:

  Krucsai József polgármester,

  Hoffmann Andrásné jegyző

Kihirdetve: 2015. november 25.

A rendelet megtekinthetők itt!

Széchenyi 2020 Európai unió Európai regionális alap

 

 

 

 

 

 

A honlappal kapcsolatos észrevételeit E-mail-ban jelezze! admin@medgyesbodzas.hu

A honlapról letölthető dokumentumok megte-kintéséhez Adobe Reader programot javasoljuk, melyet innen tölthet le:

ADOBE READER LETÖLTÉS


Közösségi Misszió
KÖZÖSSÉG MISSZIÓ


Vagyonvédelem (Nagy Csaba), 5666 Medgyesegyháza, Deák F. u. 7.