Főoldal

Településünk

Közigazgatás

Román Kisebbségi Önkormányzat

Intézmények

Hasznos információk

Hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Medgyesbodzás Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2001.(XII.10.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

  Medgyesbodzás Község Önkormányzata

   Tel. szám: 0668/425-000

   Fax szám: 0668/526-331

2. A pályázat célja:

  Önkormányzati ingatlan bérbeadása.

3. A pályázat jellege:

  A pályázat nyilvános, egy fordulós

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan:

Medgyesbodzás belterület, 432. hrsz.-ú, természetben Széchenyi u. 41. sz alatti „Konyha”, 2629 m2 területű ingatlan. Az ingatlan hasznos alapterülete: 160 m2. Az ingatlan per-, teher- és igénymentes, teljes közművel ellátott.

5. A bérbeadás feltételei:

A bérleti jogviszony határozatlan időre jön létre 30 napos felmondási idővel Az ingatlan induló bérleti díja a hasznos alapterület vonatkozásában: bruttó 90.000.- Ft/hó

6. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.

7. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani, amelyből egy példányt minden oldalán aláírva és „eredeti” megjelöléssel kell ellátni.

8. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat nyertesével a bérleti szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30. napon köti az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt bérleti szerződést. A bérleti szerződés megkötése előtt a bérlő két havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot köteles a bérbeadónak megfizetni.

9. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

- a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

- a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

-a pályázaton csak köztartozásmentes jelentkezők vehetnek részt, amennyiben a NAV honlapján ez nem ellenőrizhető úgy az erről szóló igazolást a pályázat,mellékleteként kell benyújtani.

10. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2013. január 18 ( a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük), nyilvános bontásának ideje: 2013. január 21 Helye: Medgyesbodzás Község Önkormányzat 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.

11. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

12. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információt ad :

Krucsai József 0668/425-000, illetve 0630/856-64-58 telefonszámon.

13. Pályázatok elbírálása:

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2001.(XII.10.) önkormányzati rendelete valamint Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4 /2007. (IV.2.)önkormányzati rendelete alapján Medgyesbodzás község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött bérleti szerződés aláírására a polgármester jogosult.

14. Egyéb információ:

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

  Nyomtatható változat:  Konyha pályázat

Vissza

 

A honlappal kapcsolatos észrevételeit E-mail-ban jelezze! admin@medgyesbodzas.hu

A honlapról letölthető dokumentumok megte-kintéséhez Adobe Reader programot javasoljuk, melyet innen tölthet le: