Főoldal

Településünk

Közigazgatás

Román Kisebbségi Önkormányzat

Intézmények

Hasznos információk

Hírek

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzésére

Nyomtatható változat:  

 

1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax száma

  Medgyesbodzás Község Önkormányzata

  5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.

  Tel.68/425-000 Fax:68/526-331

2. Bevezetés

  Medgyesbodzás Község Önkormányzata pályázatot hirdet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezése szolgáltatás elvégzésére.

3. Résztvevők köre

  A pályázat egyfordulós, nyílt. A pályázati kiírásra azok a vállalkozások jelentkezzenek, melyek a feladat elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, szakmai háttérrel és referenciával rendelkeznek.

4. A szolgáltatás ismertetése

  4.1. A szolgáltatás tárgya:

  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és ártalommentes elhelyezése a megrendeléstől számított 2 munkanapon belül, a jogszabályi előírások szerint.

   

  4.2. Meghatározandó szolgáltatási díjtételek:

  Az ingatlanon keletkező 1 m3 települési folyékony hulladék összegyűjtésének, elszállításának és ártalommentes elhelyezésének forintban meghatározott nettó összege.

   

  4.3. A begyűjtés és az ürítés helye:

   • Szippantott szennyvíz begyűjtési helye, főbb jellemzők:

   Medgyesbodzás község közigazgatási területe

   Medgyesbodzás két településrészből ( Medgyesbodzás és Gábortelep) és külterületi lakott ingatlanokból áll. A belterületi ingatlanok jól megközelíthetők burkolt utak jellemzik a települést.

   A település lakossága : 1115 fő

   A település területén nincs kiépített közüzemi csatornahálózat.

   Ivóvízhálózatra rákötött ingatlanok száma: 597 db

   Éves vízfogyasztás: 33.331 m3

   A várható hulladék mennyisége, fajtája: 2013. évi adatokat figyelembe véve: kb 200 m3 lakossági folyékony hulladék

   Közszolgáltatásba bevont gazdálkodó szervezetek: 14 db; intézmények 10 db Korábban szerzett tapasztalatok, fejlesztési elképzelések: A településen kedvező pályázati lehetőségek esetén várható közműves csatornahálózat kiépítése, illetve az önkormányzat a rendelkezésre álló eszközök segítéségével szorgalmazza a lakosság részéről a szennyvíztároló berendezések kiépítését, ahol ezzel még nem rendelkeznek.

    

   • Szippantott szennyvíz ürítési helye: Medgyesegyházi szennyvíztisztító telep. Vízjogi engedély: 18584-5-12/2011.

   

  4.4. A szolgáltatás időtartama:

  2014. szeptember 1-től 2019. december 31-ig.

 

5. A pályázó - adatokkal és leírásokkal alátámasztott – ajánlatának tartalmaznia kell:

  a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,

  b) a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,

  c) a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,

  d) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,

  e) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,

  f) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,

  g) a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára,

  h) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint

  i) a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára vonatkozó javaslatát

6. A pályázónak – legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában - rendelkeznie kell:

  a.) a pályázati kiírás tárgyát képező szolgáltatás végzéséhez szükséges, érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel

  Igazolási mód:

  - A tevékenység végzéséhez szükséges (a közszolgáltatás pályázati kiírásában meghatározott teljes időtartamot lefedő érvényességű) környezetvédelmi hatósági engedélyek másolatai,

  - Amennyiben többen együttesen nyújtanak be pályázatot, úgy az összes pályázónak külön-külön kell rendelkeznie a fentiekkel.

   

  b.) a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban lévő járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel.

  Igazolási mód:

  - A pályázatban bemutatott járművek forgalmi engedélyének, valamint - nem saját tulajdonú - gépjármű feletti rendelkezésre vonatkozó megállapodás másolatának a csatolása.

  - Nyilatkozat csatolása arról, hogy pályázó rendelkezik a szolgáltatás ellátásához szükséges, - adott esetben - hatósági engedéllyel rendelkező, megfelelő műszaki állapotban lévő gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel. A nyilatkozatnak a gépek, berendezések és eszközök megnevezését is tartalmaznia kell.

   

  c.) a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében lévő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel

  Igazolási mód:

  - A pályázó tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében lévő telephely hatósági engedélye másolatának csatolása. A telephelynek alkalmasnak kell lennie a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, eszközök tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására.

  - vállalkozási szerződés másolata

  - tulajdoni lap másolata , bérleti szerződés másolata

   

  d.) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a szolgáltatás teljesítése során esetlegesen felmerülő környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;

  Igazolási mód:

  - Nyilatkozat csatolása arról, hogy rendelkezik olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek. A nyilatkozatnak az eszközök megnevezését is tartalmaznia kell.

   

  e.) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú( köztisztasági munkagép- és járműkezelő; településtisztasági szippantógép kezelő) szakemberrel

  Igazolási mód:

  - A közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú, a szolgáltatás teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberek végzettségét igazoló okiratok, valamint - gépjárművezetők esetén

  – ezen felül a gépjárművezetői engedély másolatának a csatolása.

   

  f.) nyilvántartási információs valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszerrel

  Igazolási mód:

  - Nyilatkozat csatolása arról, hogy rendelkezik nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel.

   

  g.) a közszolgáltatás ellátásához szükséges - legalább telefon alapú - ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel

  Igazolási mód:

  Nyilatkozat csatolása arról, hogy rendelkezik - legalább telefon alapú - ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel

   

  A pályázónak a fentieken túlmenően a pályázatban csatolnia kell

  a) 30 napnál nem régebbi cégkivonatának másolatát. (Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolványának másolatát)

   

  b) Nyilatkozatot arról, hogy:

  - a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban;

  - a tevékenységével összefüggésben a megelőző két évben jogerős bírósági határozatban megállapított jogszabálysértést nem követett el;

  - a pályázó a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja és ajánlatát az eredményhirdetés időpontját követő legalább 30 napig fenntartja;

  - nyertessége esetén a pályázati kiírásnak és az elfogadott pályázatának megfelelő közszolgáltatási szerződést az eredményhirdetés napját követő legfeljebb 30 napon belül aláírja;

   

  c) A pályázónak csatolnia kell a szennyvíztelep befogadó nyilatkozatát, melyben igazolja, hogy a pályázótól fogadja a beszállított szennyvizet.

   

  Ahol a pályázati felhívás nyilatkozat csatolását írja elő, ott azt a pályázatban eredetiben, cégszerűen aláírva kell csatolni.

   

  A pályázó alkalmatlan, ha:

  - nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő, érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel, vagy hatósági nyilvántartásba vétellel,

  - nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő telephellyel, illetőleg nem jogosult ilyen telephely használatára,

  - nem rendelkezik legalább 1 db, a szolgáltatás ellátásához szükséges, érvényes forgalmi engedéllyel ellátott gépjárművel;

  - nem rendelkezik legalább 1 db edénnyel és 1 db kézi szerszámmal, amely a tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükséges;

  - nem rendelkezik legalább 1 fő szennyvíz-szállító gépjármű vezetésére megfelelő engedéllyel rendelkező sofőrrel, és legalább 1 fő cégvezetésben, vagy vállalkozás szervezésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező munkatárssal;

  - nem rendelkezik nyilvántartási információs valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel, illetve legalább papíralapú nyilvántartás vezetéséhez szükséges feltételekkel.

   

  Nem pályázhat (kizáró okok):

  - ha végelszámolás alatt áll, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban;

  - ha a tevékenységével összefüggésben a megelőző két évben jogerős bírósági határozatban megállapított jogszabálysértést követett el.

7. A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei

  Medgyesbodzás Község Önkormányzata a nyertes pályázó pénzügyi ajánlata alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendeletében határozza meg a szolgáltatásért felszámolható díjat.

  A díj évenként felülvizsgálatra kerül a nyertes vállalkozás költségszámítása alapján. A rendeletben meghatározott díjat egységesen kell alkalmaznia a nyertes pályázónak, a szolgáltatást igénybevevő megrendelők felé.

8. Pályázatok benyújtása és bontása

  A pályázatot zárt borítékban egy eredeti példányban kell beadni, vagy beküldeni

  " A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és ártalommentes elhelyezése"

  megnevezéssel, valamint a pályázó nevének és címének a borítékon történő megjelölésével.

  A pályázat benyújtásának nyelve: magyar.

  A pályázatok benyújtásának helye és határideje: 2014.július 31. 16.00 óra.

  Medgyesbodzás Község Önkormányzata

  5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.

   

  Fenti időpontig a pályázatoknak az Önkormányzathoz be kell érkezzenek.

   

  A pályázatok bontására 2014. augusztus 1. napján 10.00 órakor a Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Medgyesbodzási Kirendeltsége polgármesteri irodájában.

10. Hiánypótlás

  A pályázat kiírója a pályázónak egy alkalommal, teljes körben hiánypótlási lehetőséget biztosít.

11. Pályázatok elbírálása, eredményhirdetésre vonatkozó előírások

  A szolgáltató kiválasztásáról a döntést Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozza meg.

  Bírálati szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat Eredményhirdetés helye és várható időpontja: 2014. augusztus 26.

  Medgyesbodzás Község Önkormányzata

  Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.

  A szerződés megkötésére várhatóan az eredményhirdetést követő 5 napon belül kerül sor. A szerződés tartalmát a pályázat kiírója előzetesen egyezteti a nyertes ajánlattevővel.

12. Több vállalkozás együttes pályázatára vonatkozó szabályok

  Több gazdálkodó szervezet együttes pályázata esetén a pályázók mindegyikének külön-külön kell rendelkeznie a pályázati kiírásban megjelölt tevékenységre vonatkozó érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel, vagy hatóság általi nyilvántartásba vétellel.

  Valamennyi pályázónak külön-külön kell csatolnia a cégkivonatát.

  A többi előírás vonatkozásában a pályázóknak lehetősége van az együttes megfelelésre, illetve a többi dokumentumot elegendő a képviseletükben eljáró vállalkozásnak csatolnia.

  Az együttes pályázatot benyújtó feleknek ügyvéd, illetve közjegyző által ellenjegyzett szerződésben kell rögzíteniük:

  - az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait,

  - a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását,

  - a megpályázott közszolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását, - a megpályázott közszolgáltatási tevékenységért való egyetemleges felelősségvállalást,

  - azt, hogy nyertességük esetén melyiküket jelölje ki a kiíró közszolgáltatónak. A pályázó felek között a fentiek szerint létrejött szerződést a pályázathoz csatolniuk kell.

13. A pályázat érvénytelensége

  A pályázat kiírója érvénytelennek nyilvánítja a pályázatot, ha a pályázó a pályázati kiírás 6. pontjában foglalt dokumentumokat hiánypótlást követően sem csatolta pályázatához, vagy pályázatát késve nyújtja be, vagy a pályázó nem felel meg a kiírásban meghatározott alkalmassági feltételeknek, vagy a pályázó a kiírásban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.

  Medgyesbodzás, 2014. június 24.

        Krucsai József

          polgármester

Vissza

 

A honlappal kapcsolatos észrevételeit E-mail-ban jelezze! admin@medgyesbodzas.hu

A honlapról letölthető dokumentumok megte-kintéséhez Adobe Reader programot javasoljuk, melyet innen tölthet le: