Főoldal

Településünk

Közigazgatás

Román Kisebbségi Önkormányzat

Intézmények

Hasznos információk

Hírek

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK

2015. évi támogatására

Nyomtatható változat. Pályázati kiírás Pályázati lap. Pályázati adatlap

Medgyesbodzás Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

Támogatási cél:

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható

  a.)    működési kiadásaik finanszírozásához,

  b.)    a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához,

  c.)    a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához,

  d.)    hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások fedezéséhez.

Pályázatot nyújthat be:

A Medgyesbodzás község  közigazgatási területén működő Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Medgyesbodzás Község  Önkormányzatának  6/2015 (III.11.)  önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani Medgyesbodzás Község  Polgármesteréhez címezve az átvételt igazoltatva személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként.

A pályázati adatlap beszerezhető a Közös Önkormányzati  Hivatalban, valamint letölthető a www.medgyesbodzas.hu internetes honlapról.

Kötelező mellékletek:

  a)      a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma;

  b)      a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat;

  c)      nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;

  d)      közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén;

  e)      A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles 2015. május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.

A pályázat benyújtásának határideje:

2015. év május  22. nap

A pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a Kulturális Oktatási Sport  Bizottság véleményezi, a támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő soros ülésen.

A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatás szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.

A pályázati támogatás igénybevétele:

A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés tartalmi elemeit a 6/2015. (III.11)  önkormányzati rendelet 2. számú melléklete rögzíti.

A támogatási szerződés megkötését követően a támogatás kedvezményezettjének neve, a támogatás összege és a támogatási cél Medgyesbodzás község  hivatalos honlapján közzétételre kerül a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül.

A pályázattal kapcsolatban konzultációs lehetőséget az aljegyző biztosít ügyfélfogadási időben személyesen, vagy a 68/425-000-es telefonszámon.

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:

A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók.

A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról számadást köteles adni a támogatási szerződésben megjelölt határidőig és módon. A számadást Medgyesbodzás Község  Önkormányzata Polgármesteréhez kell k benyújtani, azt Kulturális oktatási és Sport Bizottság  a számadást ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a támogatott szervezet írásban értesítést kap.

Medgyesbodzás Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Záradék:

Jóváhagyta Medgyesbodzás Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a 47/2015.(IV.28.) KT. határozatával.

Medgyesbodzás , 2015. április 29.

                      Krucsai József 

polgármester

  

Vissza

 

A honlappal kapcsolatos észrevételeit E-mail-ban jelezze! admin@medgyesbodzas.hu

A honlapról letölthető dokumentumok megte-kintéséhez Adobe Reader programot javasoljuk, melyet innen tölthet le: